• معاونت بهره برداری

  دبیرخانه : ستاد مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 59.5

 • معاونت برنامه ریزی وتحقیقات

  دبیرخانه : ستاد مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 17

 • معاونت مالی وپشتیبانی

  دبیرخانه : ستاد مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 13.84

 • معاونت منابع انسانی

  دبیرخانه : ستاد مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 11

 • مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

  دبیرخانه : ستاد مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 9.16

 • معاونت طرح وتوسعه

  دبیرخانه : ستاد مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 5.5

 • دبیرخانه

  دبیرخانه : ستاد مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 1