• معاونت بهره برداری

  دبیرخانه : ستاد مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 82.5

 • معاونت برنامه ریزی وتحقیقات

  دبیرخانه : ستاد مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 24

 • مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

  دبیرخانه : ستاد مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 19.16

 • معاونت مالی وپشتیبانی

  دبیرخانه : ستاد مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 18.84

 • معاونت منابع انسانی

  دبیرخانه : ستاد مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 16

 • معاونت طرح وتوسعه

  دبیرخانه : ستاد مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 9.5

 • دبیرخانه

  دبیرخانه : ستاد مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 3