• دبیرخانه

  دبیرخانه : ستاد مرکزی
  نرخ مشارکت : 100

 • معاونت برنامه ریزی وتحقیقات

  دبیرخانه : ستاد مرکزی
  نرخ مشارکت : 34.78

 • معاونت منابع انسانی

  دبیرخانه : ستاد مرکزی
  نرخ مشارکت : 24.32

 • معاونت مالی وپشتیبانی

  دبیرخانه : ستاد مرکزی
  نرخ مشارکت : 19.04

 • معاونت طرح وتوسعه

  دبیرخانه : ستاد مرکزی
  نرخ مشارکت : 8.771

 • معاونت بهره برداری

  دبیرخانه : ستاد مرکزی
  نرخ مشارکت : 4.816

 • مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

  دبیرخانه : ستاد مرکزی
  نرخ مشارکت : 3.676