• دبیرخانه

  دبیرخانه : ستاد مرکزی
  نرخ مشارکت : 100

 • معاونت برنامه ریزی وتحقیقات

  دبیرخانه : ستاد مرکزی
  نرخ مشارکت : 26.08

 • معاونت منابع انسانی

  دبیرخانه : ستاد مرکزی
  نرخ مشارکت : 21.62

 • معاونت مالی وپشتیبانی

  دبیرخانه : ستاد مرکزی
  نرخ مشارکت : 16.86

 • معاونت طرح وتوسعه

  دبیرخانه : ستاد مرکزی
  نرخ مشارکت : 7.017

 • معاونت بهره برداری

  دبیرخانه : ستاد مرکزی
  نرخ مشارکت : 3.44

 • مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

  دبیرخانه : ستاد مرکزی
  نرخ مشارکت : 2.941