ثبت نام
...
به صورت صحیح با كد شهرستان درج گردد مانند: 02133333333.


آمار خلاصه   شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان


بازه زمانی سرانه کل سرانه مدیران سرانه کارکنان نرخ مشارکت کل نرخ مشارکت مدیران نرخ مشارکت کارکنان درصد ارائه گروهی درصد ارائه تعداد فراخوان درصد ارائه پیشنهاد فراخوان تعداد مدیران تعداد کارکنان تعداد پیشنهاددهندگان تعداد پیشنهاد ارائه شده تعداد مصوب تعداد اجرا شده
کل 0.750 0.000 0.2 2.910 0.000 3.61 5.020 19.25 16.00 12.58 - - 172.0 930.0 133 33
سال جاری 0.270 0.000 0.36 8.910 0.000 10.5 9.850 26.43 3.00 19.07 0.00 1010 108.0 367.0 75 15

سامانه نظام پیشنهادها محصول شركت نرم افزاری جادوی فكر ، تولیدكننده سیستم ها و بسته های نرم افزاری است
Version 6.0.0